Χορήγηση πτυχίου

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου

Κατηγορίες Πτυχίων και προσόντα υποψηφίων

Τα πτυχία των ραδιοερασιτεχνών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες στην «κατηγορία 1» (κατηγορία HAREC) και στην «κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου» (entry level).

Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου «κατηγορίας 1» η «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εφόσον είναι πολίτες άλλων χωρών, να διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

2. Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, να έχουν συμπληρωμένο το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

Διενέργεια εξετάσεων

Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται από την Αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία (ΑΠΥ) που ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα Ε’ «Μεταφορών –Επικοινωνιών μία (1) φορά ανά εξάμηνο στην Ελληνική γλώσσα. Οι ΑΠΥ ανακοινώνουν έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο, την ακριβή ημερομηνία των εξετάσεων, τον τόπο και τις λοιπές λεπτομέρειες προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις προς απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη οποιασδήποτε κατηγορίας, υποβάλλονται στην ΑΠΥ όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερομένου, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.

3. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του.

5. Προβλεπόμενο παράβολο.

6. Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για την έκδοση του πτυχίου).

 Πληροφορίες και τα δικαιολογητικά μπορείτε να κατεβάστε από εδώ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων. Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων αναρτάται στην ΑΠΥ πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις, καθώς και οι λοιπές αναγκαίες πληροφορίες.

Οι ραδιοερασιτέχνες της «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» (ENTRY LEVEL) προκειμένου να αναβαθμίσουν την άδεια τους σε «κατηγορία 1» (άδεια CEPT) πρέπει να λάβουν πτυχίο «κατηγορίας 1».

Διαδικασίες Εξετάσεων, Εξεταζόμενα

Μαθήματα και Βαθμολογία

1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών στην Ελληνική γλώσσα.

2. Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της απόφασης 38200/1136 (αρ. φύλλου 1969- 2/9/2011) και χωρίζεται στα εξής κεφάλαια:

2.1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

2.2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙ−

ΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

2.3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ−

ΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ.

2.4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’– ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

3. Ειδικά, οι υποψήφιοι για απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» εξετάζονται σε βασικές γνώσεις επί πρακτικών, λειτουργικών, τεχνικών και θεσμικών θεμάτων της ανωτέρω ύλης.

Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.
Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting